http://lawdatabase.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ16/06/2010
อัพเดท29/05/2018
ผู้เข้าชม1,164,492
เปิดเพจ1,510,477

เรียนกับแอ็ดว๊านซ์ฯ แตกต่างจากสำนักติวทั่วๆ ไป อย่างไร

ติวตั๋วทนายออนไลน์

บริการด้านไอที จัดทำระบบอีเลิร์นนิ่ง ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล

ติวเนติบัณฑิตออนไลน์ ไปรษณีย์ อีเลิร์นนิ่ง Social Network

advanced tutor............แอ็ดว๊านซ์ติวเตอร์........... ติวกฎหมายออนไลน์

ติวสอบใบอนุญาตทนายความ

อยากเป็นเนติบัณฑิต ต้องติวด้วยหรือ

ติวออนไลน์ ติวอย่างไร ดีอย่างไร

สอนเสริมกฎหมายทางไกลทุกระดับ ติวเนติบัณฑิต
สอนเสริม ป.ตรี นิติศาสตร์ ติวสอบอัยการ ผู้พิพากษา
(ติวออนไลน์, ติวทางไปรษณีย์, อีเลิร์นนิ่ง)

        เนื่องด้วยการเรียนเพื่อสอบในปัจจุบัน ความยากง่ายอยู่กับการบริหารจัดการเวลาของผู้เรียน
และบางครั้งความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานทำให้การเข้าเรียนขาดประสิทธิภาพ สถาบันติวแอ็ดว๊านซ์ฯ
จึงริเริ่มนำระบบการเรียนการสอนทางไกลแนวใหม่ ที่ประยุกต์ Social Network กับระบบฐานข้อมูล
กฎหมายที่พัฒนาระบบมาเป็นปีที่ 9 แล้ว นำมาบูรณาการการสอนด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้
ผู้เรียนสามารถย่นระยะเวลาการเรียนได้มาก โดยเฉพาะการเรียนเนติบัณฑิต เนื้อหาที่กว้่างขวางขึ้น
คำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยโดยหลักกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในการสอบยังต้องยึดถือแนวคำ
พิพากษาเป็นสำคัญ จึงควรนำระบบฐานข้อมูลฯ มาปรับใช้กับการเรียนกฎหมาย
        และการเรียนกับสถาบันติวแอ็ดว๊านซ์ฯ เน้นการทำความเข้าใจในหลักกฎหมาย และการวิเคราะห์
คำถาม หลักการเขียนคำตอบที่ทำให้ได้คะแนนสูง อาจารย์ผู้ติวมีความใส่ใจกับผู้เรียน โดยมีแบบทดสอบ
หลากหลายเพื่อแก้ไขชี้จุดบกพร่องของผู้เรียนด้วยความใส่ใจ เรียนเสมือนตัวต่อตัว ซึ่งทางสถาบันฯ มีแนว
ทางให้ผู้เรียนสามารถเรียนจบได้ภายในสองปี โดยการวางแผนการศึกษาอย่างมีระบบ

        การสอนเสริมกฎหมายทางไกล หรือ การเรียนออนไลน์
    1.ไม่ยึดติดอยู่กับการเรียนแบบดั้งเดิมที่ต้องอาศัยสถาบันการศึกษาที่มีตัวตน
มีสถานที่ มีบุคลากรค่อนข้างมาก
    2.เปิดรับแนวการเรียนแบบใหม่ ด้วยการศึกษาแบบไร้พรมแดน สถานศึกษา
ไม่ต้องมีวิทยาเขต ไม่ต้องมีบุคลากรมาก ผู้เรียนจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็เรียนได้ ผู้เรียนไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทาง
    3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้อย่างกว้างขวางมากขึ้นและประหยัด
ค่าใช้จ่าย
    4.เปิดโอกาศทางการศึกษา โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านเวลาและสถานที่  ผู้เรียน คือ
จุดศูนย์กลาง อยากเรียนเวลาใดและเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องหาที่จอดรถ ไม่ต้อง
แต่งเครื่องแบบ ก็เรียนกันได้
    5.เรียนกันได้เพียงอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ อยู่บ้าน อยู่ที่ทำงาน หรืออยู่ที่ไหนๆ ก็
เรียนกันได้

ประเด็นสำคัญที่สถาบันเน้นเป็นพิเศษ
    1.เน้นความเข้าใจเนื้อหาและประเด็นสำคัญของแต่ละรายวิชา
    2.เน้นการทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในการเรียนแต่ละรายวิชา
    3.เน้นการแก้ไขจุดบกพร่องและความไม่เข้าใจในการเรียนของผู้เรียนเป็นรายคน
    4.เสริมจุดเด่น เติมเต็มจุดด้อย เพื่อให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด และ
พร้อมสำหรับการสอบทุกสนาม

     
   

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view